BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch: GS.TS Đặng Đức Anh

Phó Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Trần Hiển

 Ban tổ chức chia làm 04 tiểu ban: (1) Tiểu ban Nội dung; (2) Tiểu ban Xuất bản; (3) Tiểu ban Thư ký; (4) Tiểu ban Tài chính – Hậu cần

Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban.


1.1    Tiểu ban Nội dung

Họ và tên

Chức danh

Phân công công việc

GS.TS Đặng Đức Anh

Trưởng tiểu ban

Duyệt nội dung chung

 

GS.TS Nguyễn Trần Hiển

Đồng- Trưởng tiểu ban

Xây dựng và phụ trách nội dung chung

GS.TS Phạm Ngọc Đính

Phó Trưởng tiểu ban

Phụ trách nội dung 1

Tham gia duyệt nội dung chung

GS.TS Vũ Sinh Nam

Phó Trưởng tiểu ban

Phụ trách nội dung 6

Tham gia duyệt nội dung chung

PGS. Nguyễn Anh Dũng

Phó Trưởng tiểu ban

Kết nối và mời các Ủy viên làm đầu mối cho các đơn vị

Tham gia duyệt nội dung chung

PGS. Lê Thị Quỳnh Mai

Ủy viên

Phụ trách nội dung 3

PGS. Trần Như Dương

Ủy viên

Phụ trách nội dung 5

PGS. Nguyễn Thị Thi Thơ

Ủy viên

Phụ trách nội dung 4

PGS. Lê Thị Phương Mai

Ủy viên

Phụ trách nội dung 2

PGS. Dương Thị Hồng

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 5

PGS. Nguyễn T. Thùy Dương

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 2,6

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Trần Đắc Phu

Ủy viên

Tham gia duyệt nội dung chung

TS. Trần Quang Huy

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

Phụ trách bài đăng trên Tạp chí YHDP

PGS. Phan Trọng Lân

Ủy viên

Viện trưởng Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh

Tham gia xây dựng nội dung chung

TS. Viên Quang Mai

Ủy viên

Viện Pasteur Nha Trang

Tham gia xây dựng nội dung chung

TS. Phạm Thọ Dược

Ủy viên

Viện VSDT Tây Nguyên

Tham gia xây dựng nội dung chung

GS. Lê Danh Tuyên

Ủy viên

Viện Dinh Dưỡng

Tham gia xây dựng nội dung 6

PGS. Doãn Ngọc Hải

Ủy viên

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Tham gia xây dựng nội dung 6

GS. Nguyễn Đăng Hiền

Ủy viên

POLYVAC

Tham gia xây dựng nội dung 5

TS. Đỗ Tuấn Đạt

Ủy viên

VABIOTECH

Tham gia xây dựng nội dung 5

TS. Dương Hữu Thái

Ủy viên

IVAC

Tham gia xây dựng nội dung 5

GS. Phan Thị Ngà

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 1,3, 5

GS. Đặng Tuấn Đạt

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 2

PGS. Trần Ngọc Hữu

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Hoàng Thị Thu Hà

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 3,4

PGS. Nguyễn Lê Khánh Hằng

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung 1, 3

PGS. Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung  1,3,5

PGS. Nguyễn Nhật Cảm

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

BS. Ninh Văn Chủ

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

BS. Nguyễn Thanh Dân

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Hồ Minh Lý

Ủy viên

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Lê Thị Hương

Ủy viên

Viện ĐT YHDP và YTCC, ĐH Y HN

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Phạm Minh Khuê

Ủy viên

P. Trưởng khoa YTCC, ĐH Y Dược Hải Phòng

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Phạm Ngọc Hùng

Ủy viên

Khoa Dịch tễ học QS, Học Viện quân y

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Lê Thị Hương

Ủy viên

Viện trưởng Viện ĐT YHDP và YTCC, ĐH Y HN

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Lã Ngọc Quang

Ủy viên

Trưởng khoa YTCC, ĐH Y tế Công cộng

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Vũ Phong Túc

Ủy viên

Trưởng khoa YTCC, ĐH Y Thái Bình

Tham gia xây dựng nội dung chung

PGS. Đàm Thị Tuyết

Ủy viên

Trưởng khoa YTCC, ĐH Y dược Thái Nguyên

Tham gia xây dựng nội dung chung

 1.2  Tiểu ban Xuất bản

Họ và tên

Chức danh

Phân công công việc

GS.TS Phạm Ngọc Đính

Trưởng tiểu ban

Phụ trách xuất bản chung (Chương trình+ tóm tắt + Tạp chí)

TS. Trần Quang Huy

Phó Trưởng tiểu ban

Phụ trách nội dung (Tóm tắt + Tạp chí)

TS. Phạm Quang Thái

Ủy viên

Biên tập nội dung chương trình + tóm tắt

TS. Vũ Hải Hà

Ủy viên

Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

TS. Trần Văn Đình

Ủy viên

Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

ThS. Trần Thị Mai Hưng

Ủy viên

Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

ThS. Đỗ Thị Thắm

Ủy viên

Hỗ trợ Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

ThS. Nguyễn Phương Tiệp

Ủy viên

Hỗ trợ Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

ThS. Ngô Khánh Phương

Ủy viên

Hỗ trợ Biên tập nội dung tóm tắt + tạp chí

 

1.3 Tiểu ban Thư ký

Họ và tên

Chức danh

Phân công công việc

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

Trưởng tiểu ban

Lên kế hoạch chương trình; dự toán kinh phí hội nghị; triển lãm. Danh sách đại biểu tham dự, khách mời. Các công việc phát sinh khác

ThS. Nguyễn Phương Tiệp

Phó Trưởng tiểu ban

Thúc đẩy và đảm bảo tiến độ các Tiểu ban. Gửi thông báo Hội nghị. Đầu mối liên lạc thông tin của Hội nghị

TS. Nguyễn Thị Phương Liên

Phó Trưởng tiểu ban

Theo dõi, sắp xếp các tóm tắt và bài gửi toàn văn theo chủ đề

ThS. Trần Thị Tâm (NCYSH)

Ủy viên

Theo dõi các bài Trình bày và poster

ThS. Ngô Khánh Phương

Ủy viên

Theo dõi các Theo dõi các tóm tắt và bài gửi toàn văn

ThS. Đỗ Thị Thắm

Ủy viên

Hỗ trợ gửi thư mời và xác nhận đại biểu

CN. Nguyễn Trọng Bằng

Ủy viên

Hỗ trợ gửi thư mời và xác nhận đại biểu

 

 

1.4 Tiểu ban Hậu cần – Tài chính

Họ và tên

Chức danh

Phân công công việc

ThS. Nguyễn Thu Hương

Trưởng tiểu ban

Phụ trách chung tất cả các vấn đề về hậu cần, tài chính và huy động kinh phí. Hình ảnh hội nghị

CN. Dương T. Hồng Hạnh

Phó Trưởng tiểu ban

Phụ trách các vấn đề liên quan đến tài chính – hậu cần liên quan đến hội nghị

PGS. Dương Thị Hồng

Ủy viên

Huy động tài chính

PGS. Trần Như Dương

Ủy viên

Huy động tài chính

CN. Phạm Sơn Thủy

Ủy viên

Huy động tài chính và hỗ trợ về tài chính

BS. Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên

Huy động tài chính

Ô. Nguyễn Quang Ngân

Ủy viên

Huy động tài chính

CN. Nguyễn Quốc Anh

Ủy viên

Hỗ trợ về hậu cần

CN. Nguyễn Trọng Bằng

Ủy viên

Hỗ trợ về hậu cần, tài chính

CN. Phan Hải Sâm

Ủy viên

Hỗ trợ về hậu cần, tài chính